Általános szerződési feltételek

Általános meghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a ProCasting Kft., mint a – Julius Evola, Lázadás a modern világ ellen – evola.hu Internetes Könyváruház üzemeltetője; (a továbbiakban: Áruház) és Önnek, mint az Evola.hu Internetes Könyváruház által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelőnek (továbbiakban: Vevő vagy úgyis mint Ön) a jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Áruház és Vevő v. Ön a továbbiakban együttesen: Felek). A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Evola.hu Internetes Könyváruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. AZ Evola.hu Internetes Könyváruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) valamint a Ptk. szabályozza.

Az áruház adatai

Az áruház üzemeltetője, a termékek eladója:
ProCasting Kft  Evola.hu Internetes Könyváruház
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10.
Telefonszám: +36704106267
Cégjegyzékszám: 01 09 279289
Adószám: 25510207-24-3
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Rendelésével, vásárlásával kapcsolatban hétköznap 8.00-16.00 óráig tud érdeklődni.

Amennyiben e-mailben szeretne ügyfélszolgálatunkhoz fordulni, erre a címre küldheti levelét: info@evola.hu

Webtárhelyet biztosító szolgáltató: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Tel: +36 1 445 1200

A rendelés folyamata

A Kosár segítségével indíthatja el a vásárlás folyamatát. Minden keresés-, ajánló-, lista- vagy termékoldalon a termékek mellett/alatt egy kosár ikont talál, amelyre kattintva a Kosarába teheti az adott terméket.

A Kosár több  terméket is tartalmazhat, a mennyiség megváltoztatásával akár ugyanabból a termékből többet is vásárolhat, valamint ki is veheti a kosarából azokat, melyeket nem kíván megvásárolni.

Amennyiben először vásárol a lira.hu-n, a vásárlással egyidőben kialakítjuk a fiókját.

1. Tegye kosárba a kívánt termék(ek)et.
2. Amikor befejezte a válogatást, a kosár oldalon kattintson a “Tovább a fizetéshez” gombra.
3. A fizetési oldalon állítsa be az átvétel módját, adja meg szállítási és számlázási címét. Kérjük ellenőrizze adatait!
4. A fizetés oldal alján megjegyzést fűzhet rendeléséhez.
5. A “Megrendelés” gombra kattintva fejezheti be a vásárlást. Az ezt követő oldalon megköszönjük megrendelését, ekkor biztos lehet abban, hogy rendszerünk regisztrálta vásárlását. Kártyás fizetés esetében rendszerünk átirányítja Önt a Barion biztonságos szerverére, majd a sikeres fizetési tranzakció után zárul le a vásárlás folyamata a fent említett “Köszönöm” oldalon.

Tudomásul veszem, hogy az oldal adatkezelő által a www.evola.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion számára, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [név, e-mail]

Vásárlásáról minden esetben visszaigazoló e-mailt küld Önnek az evola.hu, melyet a rendelését követően automatikusan küldünk ki az Ön által megadott címre a rendelés részletes adataival. (amennyiben e-mailünket nem kapja meg a megrendelést követő 30 percen belül, kérjük ellenőrizze levelező rendszerének spam mappáját vagy hogy e-mail címét helyesen adta-e meg.) Ez a visszaigazoló email üzenet  a megrendelés a ProCastinghoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza.  Ön és az Áruház között jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés, magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet az Áruház iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a forgalmazó nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. A megrendelés elküldése előtt mindvégig lehetőség van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. A pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősséget nem vállalunk. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.A Kosár segítségével indíthatja el a vásárlás folyamatát. Minden keresés-, ajánló-, lista- vagy termékoldalon a termékek mellett/alatt egy kosár ikont talál, amelyre kattintva a Kosarába teheti az adott terméket.

Fizetés

 1. A fizetés bármely bank által kibocsátott VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro  kártya használatával lehetséges.
  Felhívjuk figyelmét, hogy egyes bankok korlátozhatják a bankkártyákkal végrahajtható tranzakciók körét.
  Bankkártyás fizetést választva a rendelés utolsó lépéseként a bank oldalára jut, ahol az alábbi mezőket kell kitöltenie:
  bankkártyaszám a kártya előlapján található
  név a kártyán szereplő név
  lejárati dátum (év és hónap) a kártya előlapján található
  ellenőrző szám utolsó 3 jegye a kártya hátoldalán található
 2. Kiegyenlítheti a számla összegét banki átutalással is. Ezen esetben a rendelés lezárását követően emailen küldjük ki az előlegszámlát a szükséges banki adatokkal együtt.
 3. Kiegyenlítheti a megrendelését PayPal segítségével is.
 4. Kiegyenlítheti a megrendelését Barion tárcája segítségével.

Elállási és felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
ProCasting Kft
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10.
e-mail: info@evola.hu

Elállási/felmondási nyilatkozatban tüntesse fel a megrendelésének számát, illetve bankszámlaszámát.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. Ön nem gyakorolhatja fentiek szerint elállási/felmondási jogát, a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vevő a csomagolást felbontotta.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Panaszkezelés

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és vizsgálat eredményéről Önnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küldünk. Igény esetén a vizsgálat eredményéről Önt elektronikus úton értesítjük.
A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján vizsgáljuk ki, utasítjuk el, vagy orvosoljuk.
A válaszlevélben kitérünk a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatásunkat egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben Ön valamennyi kifogására érdemi választ adjunk.

Amennyiben panaszát teljes vagy részlegesen elutasítjuk, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi szervhez, békéltető testülethez illetve bírósághoz fordulhat.

A fogyasztóvédelmi szervek listáját itt találja meg: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

A békéltető testületek elérhetőségeit pedig itt: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Bíróság: Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (http://www.birosag.hu)

A 524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján Önnek lehetősége van továbbá, hogy a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU címen elérhető online vitarendezési platformon az interneten vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitáit, bírósági út igénybevétele nélkül rendezze.

  0
  A kosarad
  Üres a kosaradVissza a Shophoz